Przepisy prawa - informacje 2020-09-22T04:10:45+02:00 Zend_Feed_Writer http://srodowisko.powiatjanowski.pl/ SP Janów Lubelski info@powiatjanowski.pl http://powiatjanowski.pl/ <![CDATA[Informacja - 2015-07-10 14:24:13]]> Działając na podstawie art. 43ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( tekst jedn. Dz. U. z 2013r.,  poz. 1235 z późn. zm.) Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim informuje, iż Zarządzeniami Starosty Janowskiego Nr 39/2015, Nr 40/2015, Nr 41/2015 i Nr 42/2015 z dnia 9 lipca 2015r. zatwierdzone zostały Uproszczone Plany Urządzenia Lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa położonych w granicach obrębów ewidencyjnych:

]]>
2020-09-22T04:10:45+02:00 2020-09-22T04:10:45+02:00 http://praca.powiatjanowski.pl/newsy_p_934.html SP Janów Lubelski info@powiatjanowski.pl http://powiatjanowski.pl/ Działając na podstawie art. 43ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( tekst jedn. Dz. U. z 2013r.,  poz. 1235 z późn. zm.) Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim informuje, iż Zarządzeniami Starosty Janowskiego Nr 39/2015, Nr 40/2015, Nr 41/2015 i Nr 42/2015 z dnia 9 lipca 2015r. zatwierdzone zostały Uproszczone Plany Urządzenia Lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa położonych w granicach obrębów ewidencyjnych:
<![CDATA[Lubelski Wojewódzki Lekarz Weterynarii ogłasza - 2012-09-05 08:55:09]]>  

]]>
2020-09-22T04:10:45+02:00 2020-09-22T04:10:45+02:00 http://praca.powiatjanowski.pl/newsy_p_934.html SP Janów Lubelski info@powiatjanowski.pl http://powiatjanowski.pl/  
<![CDATA[Studium wykonalności dla budowy elektrowni jądrowej CHMIELNICKI ma Ukrainie - 2012-07-11 10:59:47]]>  Otwarta Spółka Akcyjna „Kijowski Instytut Naukowo-Badawczy Projektowania i Inżynierii 

ENERGOPROEKT” 
 
 
Chmielnicka Elektrownia Jądrowa 
STUDIUM WYKONALNOŚCI DLA BUDOWY 
BLOKÓW ENERGETYCZNYCH NR 3 I 4 
 
TOM 13. 
Sprawozdanie z oceny oddziaływania na środowisko 
(OOŚ) 
 
CZĘŚĆ 14. 
 
Ocena konsekwencji rozprzestrzeniania 
 
transgranicznego  w warunkach normalnych i 
 
podczas zdarzeń radiacyjnych 
 
43-814.203.004.03.13.14. 
 
 
Główny inżynier                                                Chernavskiy V.N.  
Zastępca głównego inżyniera                       Shenderovich V.Ya. 
Główny projektant                                            Bakhanovich A.L. 
 
 
 
 
 
2011 
]]>
2020-09-22T04:10:45+02:00 2020-09-22T04:10:45+02:00 http://praca.powiatjanowski.pl/newsy_p_934.html SP Janów Lubelski info@powiatjanowski.pl http://powiatjanowski.pl/  Otwarta Spółka Akcyjna „Kijowski Instytut Naukowo-Badawczy Projektowania i Inżynierii  ENERGOPROEKT”      Chmielnicka Elektrownia Jądrowa  STUDIUM WYKONALNOŚCI DLA BUDOWY  BLOKÓW ENERGETYCZNYCH NR 3 I 4    TOM 13.  Sprawozdanie z oceny oddziaływania na środowisko  (OOŚ)    CZĘŚĆ 14.    Ocena konsekwencji rozprzestrzeniania    transgranicznego  w warunkach normalnych i    podczas zdarzeń radiacyjnych    43-814.203.004.03.13.14.      Główny inżynier                                                Chernavskiy V.N.   Zastępca głównego inżyniera                       Shenderovich V.Ya.  Główny projektant                                            Bakhanovich A.L.            2011 
<![CDATA[Obwieszczenie RDOŚ w Lublinie odnośnie Elektrowni Jądrowej Chmielnicki na Ukrainie - 2012-07-10 09:16:27]]> Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 6 lipca odnośnie informacji na temat rozbudowy Elektrowni Jądrowej Chmielnicki na Ukrainie.

]]>
2020-09-22T04:10:45+02:00 2020-09-22T04:10:45+02:00 http://praca.powiatjanowski.pl/newsy_p_934.html SP Janów Lubelski info@powiatjanowski.pl http://powiatjanowski.pl/ Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 6 lipca odnośnie informacji na temat rozbudowy Elektrowni Jądrowej Chmielnicki na Ukrainie. Obwieszczenie RDOŚ Załączniki do obwieszczenia - Informacja i analiza materiałów "Studium wykonalności budowy bloków energetycznych 3 i 4 w Elektrowni Jądrowej Chmielnicki na Ukrainie" - w języku angielskim Badanie informacyjno-analityczne materiałów - dokument w języku polskim
<![CDATA[PLAN ZADAŃ OCHRONNYCH DLA OBSZARU SPECJALNEJ OCHRONY PTAKÓW NATURA 2000 "LASY JANOWSKIE" ORAZ SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK NATURA 2000 "UROCZYSKA LASÓW JANOWSKICH" - 2011-10-26 06:56:05]]> W dniach 20 ? 21 października 2011 roku w Nadleśnictwie  Janów Lubelski z  inicjatywy Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie rozpoczęły się prace związane z realizacją projektu ?Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 na obszarze Polski?. Wykonawcą projektu planu zadań ochronnych jest Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Lublinie. Plan zadań ochronnych obejmuje obszar Natura 2000:

? obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 ?Lasy Janowskie?, położony na terenie województwa lubelskiego w powiecie janowskim na terenie gmin: Modliborzyce, Janów Lubelski, Potok Wielki, Dzwola, powiecie biłgorajskim w gminie Frampol i Biłgoraj, w powiecie kraśnickim w gminie Annopol i Gościeradów oraz na terenie województwa podkarpackiego w powiecie stalowowolskim na terenie gmin: Zaklików, Radomyśl nad Sanem, Pysznica oraz w powiecie niżańskim gmina Jarocin,

? specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 ?Uroczyska Lasów Janowskich? położony na terenie województwa lubelskiego w powiecie janowskim na terenie gmin: Modliborzyce, Janów Lubelski, Potok Wielki, Dzwola, powiecie biłgorajskim w gminie Frampol i Biłgoraj,  oraz na terenie województwa podkarpackiego w powiecie stalowowolskim na terenie gmin: Zaklików, Radomyśl nad Sanem, Pysznica oraz w powiecie niżańskim w gminie Jarocin.

]]>
2020-09-22T04:10:45+02:00 2020-09-22T04:10:45+02:00 http://praca.powiatjanowski.pl/newsy_p_934.html SP Janów Lubelski info@powiatjanowski.pl http://powiatjanowski.pl/ W dniach 20 ? 21 października 2011 roku w Nadleśnictwie  Janów Lubelski z  inicjatywy Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie rozpoczęły się prace związane z realizacją projektu ?Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 na obszarze Polski?. Wykonawcą projektu planu zadań ochronnych jest Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Lublinie. Plan zadań ochronnych obejmuje obszar Natura 2000: ? obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 ?Lasy Janowskie?, położony na terenie województwa lubelskiego w powiecie janowskim na terenie gmin: Modliborzyce, Janów Lubelski, Potok Wielki, Dzwola, powiecie biłgorajskim w gminie Frampol i Biłgoraj, w powiecie kraśnickim w gminie Annopol i Gościeradów oraz na terenie województwa podkarpackiego w powiecie stalowowolskim na terenie gmin: Zaklików, Radomyśl nad Sanem, Pysznica oraz w powiecie niżańskim gmina Jarocin, ? specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 ?Uroczyska Lasów Janowskich? położony na terenie województwa lubelskiego w powiecie janowskim na terenie gmin: Modliborzyce, Janów Lubelski, Potok Wielki, Dzwola, powiecie biłgorajskim w gminie Frampol i Biłgoraj,  oraz na terenie województwa podkarpackiego w powiecie stalowowolskim na terenie gmin: Zaklików, Radomyśl nad Sanem, Pysznica oraz w powiecie niżańskim w gminie Jarocin.
<![CDATA[Konsultacje społeczne - 2011-10-05 08:50:25]]> Trwają konsultacje społeczne


Polska, jako państwo należące do Unii Europejskiej, zaimplementowała do swojego prawa wytyczne Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW), wyznaczającej wszystkim krajom członkowskim jednolite zasady zrównoważonego gospodarowania wodami. Konsekwentne wdrażanie RDW w Polsce powinno pozwolić na osiągnięcie do 2015 r. dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych. Aby osiągnąć ten cel, należy dobrze zaplanować działania zmierzające do poprawy stanu środowiska wodnego. Zgodnie z art.113 ustawy Prawo wodne, do najważniejszych narzędzi polskiej polityki wodnej zalicza się Plany gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy (PGW).

 

Opracowane podczas I cyklu planistycznego dokumenty zostały skonsultowane na szeroką skalę ze społeczeństwem. W rezultacie, dzięki udziałowi społecznemu, wypracowano ostateczną wersję planów gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy, które po zatwierdzeniu przez Radę Ministrów, uzyskały moc prawną. Realizowanie przewidzianych w nich działań ma przybliżać Polskę do osiągnięcia głównego celu RDW – dobrego stanu wód.

]]>
2020-09-22T04:10:45+02:00 2020-09-22T04:10:45+02:00 http://praca.powiatjanowski.pl/newsy_p_934.html SP Janów Lubelski info@powiatjanowski.pl http://powiatjanowski.pl/ Trwają konsultacje społeczne Polska, jako państwo należące do Unii Europejskiej, zaimplementowała do swojego prawa wytyczne Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW), wyznaczającej wszystkim krajom członkowskim jednolite zasady zrównoważonego gospodarowania wodami. Konsekwentne wdrażanie RDW w Polsce powinno pozwolić na osiągnięcie do 2015 r. dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych. Aby osiągnąć ten cel, należy dobrze zaplanować działania zmierzające do poprawy stanu środowiska wodnego. Zgodnie z art.113 ustawy Prawo wodne, do najważniejszych narzędzi polskiej polityki wodnej zalicza się Plany gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy (PGW).   Opracowane podczas I cyklu planistycznego dokumenty zostały skonsultowane na szeroką skalę ze społeczeństwem. W rezultacie, dzięki udziałowi społecznemu, wypracowano ostateczną wersję planów gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy, które po zatwierdzeniu przez Radę Ministrów, uzyskały moc prawną. Realizowanie przewidzianych w nich działań ma przybliżać Polskę do osiągnięcia głównego celu RDW – dobrego stanu wód.